h

Inspreken over het inspreekrecht

2 januari 2012

Inspreken over het inspreekrecht

De SP was aanwezig bij het Ronde Tafel Gesprek van 20 december om de besluitvorming met betrekking tot de veiligheid in de Zandstraat te volgen. In dit RTG werd ook een raadsvoorstel behandeld. Namelijk de beperking van het inspreekrecht van burgers over ingekomen stukken. Omdat dit voorstel een uitholling van de democratie betekent heeft Willeke van Ooijen, na ruggespraak met enkele leden, kort voor de vergadering besloten hierop actie te ondernemen.

Hieronder vind je de tekst die is ingesproken.  

Geachte leden van de raad,                       

Met grote verbazing heb ik kennisgenomen van het voorstel om de inspreekmogelijkheid van burgers over ingekomen stukken tijdens raadsvergaderingen te schrappen. Dit besluit maakt het voor burgers onmogelijk om met initiatiefvoorstellen te komen en een onderwerp onder de aandacht te brengen zonder dat een raadslid dit op de agenda zet.

Dit vind ik niet democratisch en onacceptabel.

De raad zou dit niet moeten willen omdat door middel van dit inspreekrecht de burger bij de politiek wordt betrokken. Daarnaast is het ook voor de gemeenteraad een manier om van de burger te horen wat er in de gemeente speelt.

Het argument voor afschaffing: voorkomen dat de gemeenteraad onvoorbereid moet reageren op de inspreker en het ingekomen stuk, is ook op een andere manier op te lossen. Bijvoorbeeld door een tijdslimiet vast te stellen bij inspreken over ingekomen stukken.

Ik zie graag antwoord op de volgende vragen:

  1. Zijn er nog andere argumenten om het inspraakrecht te beperken?
  2. Komen er andere mogelijkheden voor burgers om zelf onderwerpen onder de aandacht te brengen van de raad? Bijvoorbeeld het burgerinitiatief waarbij burgers zelf een agendapunt kunnen indienen wanneer er bijvoorbeeld  50 steunbetuigingen zijn?

Het agendapunt is vooralsnog geagendeerd als hamerstuk op de volgende raadsvergadering van 19 januari. Enkele raadsleden zijn echter wel aan het denken gezet. Het zou een pluspunt zijn voor deze raad (en de democratie) wanneer dit punt toch als discussiepunt behandeld wordt.

 

U bent hier