h

Referendum is dé oplossing voor vraagstuk toekomstige samenwerking

17 december 2014

Referendum is dé oplossing voor vraagstuk toekomstige samenwerking

Foto: SP

Er is de laatste dagen veel onrust ontstaan nadat de samenwerking tussen Buren, Neder-Betuwe en West Maas en Waal tot een einde is gekomen. In de raadsvergadering van 12 december kon wethouder Ton de Vree nog geen helder antwoord geven op de vele vragen die de breuk heeft opgeroepen. De antwoorden riepen juist een hoop tegenvragen op. Vooral op de vraag hoe het mis heeft kunnen lopen, kwam maar geen duidelijk antwoord. Dooddoeners zoals ‘in een huwelijk kan het ook mis gaan’ en ‘er was gewoon geen basis van vertrouwen’ moesten de raadsleden tevreden stellen. De SP is van mening dat je alleen kunt leren van je fouten als je deze ook erkent en bereid bent om aan een oplossing te werken. Het leergeld waar de wethouder over spreekt heeft de gemeente naar schatting 1.5 ton gekost! Dat is veel geld voor een leerproces wat volledig afgewenteld wordt op onze inwoners. Wanneer de coalitie van FD en VVD in het verleden wat beter naar de inwoners had geluisterd, dan waren ze tot de conclusie gekomen dat samenwerken met ‘de overkant’ een heilloze missie is.

Hoe nu verder? Het lijkt alsof verdergaande samenwerking en herindeling op termijn onontkoombaar is en de discussie laait nu weer op over welke gemeentes de toekomstige partners zouden moeten worden. De reden om tot herindeling of fusering over te gaan is ten eerste de kostenbesparing die dit zou opleveren. Maar gemeenten en overheid rekenen zicht onterecht rijk. Uit diverse onderzoeken naar herindelingen in de afgelopen tien jaar blijkt dat de kosten in fusiegemeenten sterker stijgen dan in niet fuserende gemeenten (o.a. Allers en Geertsema, 2012)[1]. Oorzaken voor die hogere kosten zijn de toename van bureaucratie, kosten voor afstemming en communicatie en hogere salarissen voor ambtenaren. Een topambtenaar bij een grotere gemeente heeft namelijk een hoger salaris. Een grotere gemeente heeft ook meer bestuurskracht en gaat dus zaken aanpakken die eerst bleven liggen. Ook dit kost geld.

Een tweede reden om te fuseren is de decentralisatiepolitiek van de huidige regering. Hiermee worden de taken bedoeld die eerst door de centrale overheid of provincie werden uitgevoerd en nu door de gemeente: de jeugdzorg, de participatiewet en WMO. Als motief voor de decentralisaties wordt vaak aangegeven dat de inwoners dichter bij de gemeente komen te staan. Ook zou de gemeente daardoor de taken beter en goedkoper kunnen uitvoeren. Kleine gemeentes kunnen deze taken echter niet alleen aan en zoeken een oplossing om ze wel aan te kunnen. Fuseren en herindelen ligt dan voor de hand.

De SP wil niet herindelen maar samenwerking op het gebied voorzieningen zoals een zwembad, de uitvoering van door de overheid aan de gemeente toegewezen taken zoals WMO en Jeugdzorg, afvalverwijdering en GGD-taken. Hierdoor wordt voorkomen dat de kosten stijgen, de gemeente kan de problemen die gepaard gaan met de decentralisaties delen met andere gemeentes en de afstand tot de inwoner wordt niet groter. De SP kiest in dit geval voor samenwerking met de andere gemeentes in Maas en Waal te weten Druten en Beuningen. Dit doen we echter alleen als daadwerkelijk blijkt uit onderzoek, dat samenwerking leidt tot een kostenbesparing en verhoging van de kwaliteit van dienstverlening op lange termijn.

Nu West Maas en Waal opnieuw op zoek moet naar samenwerkingspartners is ons advies om dat niet alleen te doen. Wij zijn van mening dat dit een te belangrijke kwestie is om slechts de gemeenteraad hier over te laten beslissen. We willen dat er een referendum wordt gehouden onder alle inwoners uit West Maas en Waal. Dan weet je tenminste zeker dat de uitkomst gedragen wordt door de meerderheid van de inwoners.

Willeke van Ooijen en Gert Jan Joosen, SP West Maas en Waal.

Willeke van Ooijen is fractievoorzitter van de SP West Maas en Waal, Gert Jan Joosen is fractievolger van de SP.

 

[1] Maarten Allers, Bieuwe Geertsema, ‘Kabinet rekent zich rijk met gemeentelijke opschaling’,

Me Judice, 9 november 2012.

 

Reactie toevoegen

U bent hier