Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP West Maas en Waal

SP Niet te Stoppen

Het wordt tijd dat u, als inwoner, het weer voor het zeggen krijgt in West Maas en Waal. Wilt u dat uw stem ook na 21 maart nog iets waard is? De SP luistert ook ná de verkiezingen naar uw mening. Stem dus SP. Sterk op straat en in de gemeenteraad. 

De SP wil:

 • Meer betaalbare huurwoningen.
 • Iedereen krijgt de thuiszorg die nodig is. 
 • Effectieve armoedebestrijding. 
 • Basisvoorzieningen terug aan de Maaskant.
 • Een fijn zwembad en kleinschalige recreatie.
 • De Zandstraat wordt veilig en toegankelijk voor iedereen.
 • Meer inspraak voor inwoners op het gemeentebeleid. 

Lijsttrekker: Willeke van Ooijen

Willeke van Ooijen uit Wamel is fractievoorzitter van de SP. Ze woont in Wamel, is 55 jaar oud en werkt als docent Verpleegkunde bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen. In 2014 deed de SP mee aan de verkiezingen. Willeke kwam toen samen met Geert de Jong uit Alphen in de gemeenteraad van West Maas en Waal.

In 2014 wilden jullie de boel daar eens flink opschudden. Waarom was dat nodig? Wat me toen en nu nog steeds is opgevallen, is dat inwoners zich niet gehoord voelen. Vervolgens bellen ze de SP en krijgen bij ons wél gehoor. Ze bellen over onveilige situaties in de straat, of zijn ongerust omdat ze geen zorg meer krijgen. Soms gaat het over scheve stoeptegels of schimmel in woningen. Mensen krijgen te horen dat ze geduld moeten hebben en vervolgens krijgen ze nooit meer iets horen. Voor inwoners is het gemeentehuis een gesloten fort. Hoe klein de problemen soms ook waren, als SP hebben we voor die mensen veel kunnen doen. We hebben dat zetje kunnen geven dat de gemeente in beweging heeft gebracht.

Jullie waren nieuw in het gemeentehuis en in de politiek in West Maas en Waal. Wat trof je aan? Door de SP is het op het gemeentehuis een stuk levendiger geworden. Er was eerst maar weinig discussie, geen debat, het gemeentebestuur kreeg maar weinig tegengas, en alles werd voor zoete koek geslikt. Wat er in de gemeenteraad gebeurt is maar een halve waarheid, de echte waarheid die horen we op straat. De politiek is saai, maar het gaat wel over alles, over je leven, over je buurt en over je dorp. Als SP zijn we er voor de inwoners. We laten zien wat er speelt onder de inwoners en als het nodig is trekken we onze mond open en komen we met oplossingen. Als volksvertegenwoordiger moet je niet achterover leunen. En ook niet bang zijn om de confrontatie aan te gaan. 

Wat zou je morgen als eerste willen veranderen? In West Maas en Waal moet er meer gebouwd gaan worden voor jongeren en alleenstaanden. Er is een grote vraag naar betaalbare huurwoningen in onze gemeente. Projectontwikkelaars en woningbouwvereniging De Kernen worden amper aangestuurd door de gemeente.  Met als gevolg dat er een tekort is aan sociale huurwoningen voor kleine huishoudens. Jongeren trekken weg en zien we nooit meer terug. Voorzieningen in de dorpen sluiten en de leefbaarheid holt achteruit. 

Waar ben je trots op? Dat de inwoners ons weten te vinden. Ik wordt wekelijks gebeld over van alles en nog wat. De mensen willen een oplossing voor hun problemen.  De SP is niet een partij die alles voor de mensen oplost maar we willen samen met de  mensen de omstandigheden beter maken. Voor de SP is die samenwerking met de inwoners het belangrijkste: voor jezelf, voor elkaar, voor West Maas en Waal.

1. Willeke van Ooijen

Lijsttrekker

Meer informatie

2. Geert de Jong

Meer informatie

3. Gert Jan Joosen

Meer informatie

4. Esther Portegies - Hermans

Meer informatie

5. Steef Hol

Meer informatie

6. Evelyn Duinker

Meer informatie

7. Erik van der Eijk

Meer informatie

8. Diana van Olderen

Meer informatie

9. Arnold van Zwam

Meer informatie

10. Manon Reijnen

Meer informatie

11. Tonnie van Maurik

Meer informatie

12. Frank Nuij

Meer informatie

13. Marcel Bach

14. Roos van Hest

15. Gerard Kooijmans

16. Sam Hol

17. Willy de Jong

18. Ans Hommersom-Basten

19. Agnes Telkamp- van Rooijen

20. Xandra Theunissen

21. Marcel Portegies

22. Gerrit van Tiem

23. Sjaak van Swam

24. Herman van Ooijen

Inleiding

Bij de SP staat de mens centraal. De kernwaarden van de Socialistische Partij zijn menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Onze kernwaarden vormen de meetlat waaraan we al onze beslissingen toetsen. De SP vindt dat ons gemeentebeleid moet aansluiten bij de behoefte van de inwoners van West Maas en Waal. Dit is wat ons betreft te weinig gebeurd de afgelopen jaren. Het ging over geld in plaats van over mensen. Daar maken wij ons zorgen over.

Jongeren, gezinnen of mensen met een krappe beurs kunnen geen geschikte woonruimte vinden. De huizen zijn er niet of de woningen zijn niet te betalen. Hierdoor zijn onze inwoners gedwongen om ergens anders hun heil te zoeken, hoewel ze liever hier zouden blijven wonen. De woningbouw corporatie zegt dat we vergrijzen en dat ze daarom niet veel zullen investeren in nieuwe woningen. Zo is het cirkeltje rond. Wij menen dat er genoeg mensen in onze prachtige gemeente willen wonen. Deze zullen we in de toekomst ook hard nodig hebben.

Door het absurde bezuinigingsbeleid van de laatste jaren is de armoede in Nederland fors toegenomen. Ook inwoners uit Maas & Waal worden geraakt door de bezuinigingen. Een gevolg is dat er steeds meer mensen afhankelijk zijn van voedselbank, kledingbanken en regelingen om armoede te verzachten. Schrijnende armoede moet voorkomen worden en tegelijkertijd is er een vangnet nodig voor mensen die het niet lukt het hoofd boven water te houden.

Wat voor het armoedebeleid geldt, geldt ook voor de zorg. FD en VVD hebben fors bezuinigd op het sociaal beleid en doen er niet alles aan om die mensen te bereiken die het nodig hebben. Daarom houdt de gemeente geld over wat bedoeld is voor armoedebestrijding en zorg. Wij denken dat het beter kan. Wij ondersteunen mensen die het nodig hebben en nemen onze verantwoordelijkheid. Daarbij zullen we professioneel en efficiënt te werk gaan.
Dit willen we in gang zetten, uitvoeren en bewaken. Ons verkiezingsprogramma geeft in hoofdlijnen aan hoe wij het gemeentebeleid in willen vullen.

Speerpunten

 1. De SP wil veel meer inzetten op (sociale) woningbouw en hier gerichte afspraken over maken met de woningbouwcorporaties. Er is vooral tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en kleine (1-2 persoons) huishoudens. Deze woningen moeten meer verspreid worden over de gemeente. Dit komt ook de leefbaarheid in de kleinere dorpen ten goede omdat het voorkomt dat jongeren en ouderen wegtrekken naar andere gemeenten. 
 2. Iedereen krijgt de huishoudelijke zorg die nodig is met eerlijke tarieven en vaste contracten voor thuiszorgwerkers.We stoppen met aanbestedingen en hebben vertrouwen in de deskundigheid van professionals. De bureaucratie en regeltjes verdwijnen, net zoals de dure onderzoeksbureaus.Het WMO beleid moet weer gaan over de mensen die zorg nodig hebben en mag geen bezuinigingspost zijn. De gemeente neemt hier in haar verantwoordelijkheid. 
 3. De SP staat voor sociaal beleid. Dit geldt ook voor werk en inkomen. Wij vinden het een schandaal dat er voedselbanken en kledingbanken nodig zijn. Wij willen dat alles op alles wordt gezet om schrijnende armoede te voorkomen en te bestrijden. Vooral als het om kinderen gaat. De gemeente moet zich aanpassen bij het beleid van de omliggende gemeenten zodat het voor je portemonnee niet uitmaakt of je in de gemeente WMW of Druten woont. Werk in het kader van de participatiewet wordt zoveel mogelijk beloond volgens cao zodat verdringing van arbeid wordt tegengegaan. 
 4. In alle kernen wordt een pakket van basisvoorzieningen zoals: dorpshuis, huisarts, pinautomaat, basisschool en peuterspeelzaal en eventueel een buurtsupermarkt, gehandhaafd, dan wel opnieuw gevestigd. 
 5. In West Maas en Waal is Beneden Leeuwen het centrum waar de meeste voorzieningen zijn zoals: winkels, bedrijven en gemeentehuis. Deze moeten voor iedereen makkelijk toegankelijk en bereikbaar zijn. De Zandstraat moet een straat met eenrichtingsverkeer worden. We gaan echter niet over een nacht ijs. Er komt eerst een proefperiode van een half jaar. Als blijkt dat dit de beste oplossing is, knappen we de Zandstraat in gedeeltes op. We betrekken de ondernemers en bewoners bij de plannen die realistisch, efficiënt en duurzaam moeten zijn. Onderzoek gedaan door de SP wijst uit dat een ruime meerderheid van de ondernemers ons initiatief ondersteunt.
 6. Een fijn zwembad en kleinschalige recreatie in plaats van mega recreatieprojecten. Bedrijvigheid met oog voor omgeving en milieu zodat Maas en Waal een gezonde omgeving is om in te wonen en te recreeren, ook voor de toekomst. 
 7. Bij grote wijzigingen in het beleid (zoals herindeling) zoeken we actief de inspraak van onze inwoners, bijvoorbeeld door middel van een referendum. Het inspreekrecht bij de gemeenteraad door inwoners, moet worden versoepeld en verruimd. Ook willen we recht van initiatief mogelijk maken. Inwoners kunnen zaken bespreekbaar maken in de gemeenteraad door handtekeningen te verzamelen.

Democratie

Door de vele samenwerkingsverbanden wordt de lokale democratie steeds verder uitgekleed. Raadsleden en inwoners hebben weinig meer te zeggen wanneer een burgemeester met 10 andere gemeentes moet overleggen. De SP vindt dat de inwoners van West Maas en Waal meer te zeggen moeten krijgen bij het gemeentebeleid. Bij ingrijpende beleidswijzigingen willen wij altijd een zo breed mogelijk draagvlak zien te vinden. De meerderheid is voor ons méér dan de helft plus een.

Inspraak

 1. Inwoners krijgen maximale inspraak bij bestemmingsplannen, dorpsvisies en veiligheidsplannen.
 2. Inwoners worden gericht uitgenodigd voor dorps of wijkinspraakavonden bij veranderingen die hen betreffen. Hierdoor worden Inwoners actief en vroegtijdig geïnformeerd over de plannen.
 3. Bij grote wijzigingen in het beleid zoeken we actief de inspraak van onze inwoners, bijvoorbeeld door middel van een referendum. Publicatie op de gemeentepagina in de lokale media en de gemeentelijke website is niet voldoende.
 4. Het inspreekrecht bij de gemeenteraad moet worden versoepeld en verruimd.
 5. Ook willen we recht van initiatief mogelijk maken.  Inwoners kunnen dan zaken in de gemeenteraad bespreekbaar maken.
 6. Insprekers tijdens de ronde tafel gesprekken (RTG), mogen aan de discussie deelnemen over het onderwerp waarover wordt ingesproken.
 7. Er komt een moment waarop inwoners vragen kunnen stellen (vragenuur voor inwoners) voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering.

Contact met de gemeente

In Beneden Leeuwen moeten de gemeentelijke voorzieningen blijven bestaan zoals burgerzaken, zodat inwoners niet naar een andere gemeente moeten om hun documenten aan te vragen en op te halen.

 1. We halen onze paspoorten op in Beneden Leeuwen.
 2. Brieven en mails van inwoners worden op tijd en zorgvuldig beantwoord.
 3. Er is persoonlijk contact tussen ambtenaren en inwoners. Klachten, opmerkingen en aanvragen, worden persoonlijk afgehandeld. Alle contacten worden geregistreerd, ook die niet via een klachtenformulier binnenkomen.
 4. Wethouders houden regelmatig een spreekuur voor de inwoners, eventueel in alle kernen.

Open en helder bestuur

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid: we werken duurzaam, strijden tegen abnormaal hoge beloningen, belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Ook bij aanbestedingen en het toekennen van subsidies.

 1. We stellen paal en perk aan het graaien aan de top. Topambtenaren in dienst van de gemeente of bestuurders van door de gemeente gesubsidieerde instellingen verdienen niet meer dan de burgemeester. Dit geldt ook voor extern ingehuurd personeel.
 2. De inhuur van externen mag niet meer zijn dan 10 % van het totaal aan salarissen van interne medewerkers. We verminderen de inzet van externe onderzoeksbureaus maar investeren in opleiding van onze ambtenaren.
 3. Er komt een onafhankelijke ombudsman die niet alleen kijkt of de juiste procedure is gevolgd, maar ook de einduitkomst toetst op redelijkheid en billijkheid. 

Supergemeente nee, samenwerken oké 

 1. We willen dat de inwoners van West Maas en Waal mee beslissen over hoe we als gemeente verder moeten. Wij willen dit doen door middel van een referendum.
 2. De SP is voor samenwerking met de andere gemeentes in het land van Maas en Waal. Samenwerking kan echter alleen als uit onderzoek blijkt dat dit daadwerkelijk leidt tot een kostenbesparing en verhoging van de kwaliteit van dienstverlening. Dit moet zowel voor de korte als de lange termijn gelden. De SP wil samenwerken op het gebied van: voorzieningen zoals een zwembad, de uitvoering van door de overheid aan de gemeente toegewezen taken zoals WMO en Jeugdzorg, Afvalverwijdering, GGD, Veiligheid.
 3. De SP is alleen voor herindeling wanneer schaalvergroting leidt tot betere kwaliteit van dienstverlening, minder bureaucratie en minder kosten op termijn. De inwoners moeten, ook na een herindeling, makkelijk bij de gemeente terecht kunnen met hun vragen en problemen.

 

Acht Dorpen

In de gemeente West Maas en Waal met haar acht dorpskernen bewaken wij de eigen identiteit van de verschillende kernen. Als grootste dorp is Beneden Leeuwen de kern waar veel voorzieningen zijn. Deze moeten voor iedereen makkelijk toegankelijk en bereikbaar zijn.

De dorpskernen staan centraal in onze visie voor een sociale samenleving. De leefbaarheid binnen deze kernen is van groot belang. Ze vormen een buitenkans voor inwoners om met elkaar een sociaal netwerk op te bouwen. In elk dorp moeten basisvoorzieningen, zoals dorpshuis, huisarts, pinautomaat, basisschool en peuterspeelzaal en eventueel een buurtsupermarkt, aanwezig en toegankelijk zijn.

De woningbouwcorporaties richten zich steeds meer op het maken van winst en steeds minder op sociale woningbouw. Hierdoor verdwijnt de sociale woningbouw uit de dorpen. De gemeente moet meer druk uitoefenen op de corporatie om te blijven bouwen in de dorpen. Door de huisvestingswet kan de gemeente leegstand tegengaan en er voor zorgen dat de (sociale) woningen beter verdeeld worden over de acht dorpen.

8 kernen

 1. In alle kernen wordt een pakket van basisvoorzieningen zoals: dorpshuis, huisarts, pinautomaat, basisschool en peuterspeelzaal en eventueel een buurtsupermarkt, gehandhaafd, dan wel opnieuw gevestigd.
 2. Het achterstallig onderhoud van bestrating en riolering moet worden aangepakt.
 3. De organisatie van het beheer van sportaccommodaties, die voornamelijk gerund worden door vrijwilligers, blijft zoals deze was en wordt door de gemeente ondersteund.
 4. Gezien de vergrijzende bevolkingsopbouw moet er oog zijn voor het leefbaar houden van de dorpen voor ouderen. Een goede reisvoorziening, zoals de regiotaxi en de reguliere busdienst, behoren in stand te worden gehouden en waar mogelijk te worden verbeterd.
 5. Ook ouderen die zorg nodig hebben moeten in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Daarom wil de SP in elk dorp een buurtzorghuis zodat ouderen in hun eigen dorp de zorg krijgen die ze nodig hebben.
 6. We maken ons zorgen over huisvesting. Er moet worden gebouwd naar behoefte en in overeenstemming met de mate van kleinschaligheid van de kernen.
 7. Er komt meer aandacht voor de (huisvesting-) problematiek rond de Oost Europese arbeidsmigranten.
 8. Voor jongeren moet er een veilige plek zijn om zich te vermaken in ieder dorp.
 9. Onveilige verkeerssituaties worden aangepakt. Inwoners worden serieus genomen. Ons uitgangspunt hierbij is dat de inwoners van alle kernen aangeven welke verkeerssituaties, aangepast of verbeterd moeten worden.
 10. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd, en waar nodig ondersteund en gefaciliteerd.
 11. Behoud scholenvoorziening en betaalbare huurwoningen in de dorpen aan de Maaskant.
 12. Achterstanden in onderhoud van het openbaar groen moeten worden aangepakt. De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor het onderhoud van openbaar groen, maar initiatieven van inwoners worden gestimuleerd en ondersteund.
 13. Elk dorp hoort een centraal gelegen ontmoetingsplaats te hebben, bijvoorbeeld een dorpsplein. Hier kunnen evenementen plaatsvinden en markten gehouden worden. Deze plek moet goed toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle inwoners. Hierbij is aandacht voor bestrating en presentatie. Voor projecten, zoals aan de Wielstraat in Beneden Leeuwen en het Pastoor Kurstjensplein in Wamel, wordt altijd actief de inspraak van de inwoners gevraagd.

Beneden Leeuwen

In West Maas en Waal is Beneden Leeuwen het centrum waar de meeste voorzieningen zijn zoals: winkels, bedrijven en gemeentehuis. Deze moeten voor iedereen makkelijk toegankelijk en bereikbaar zijn.

 1. We streven naar een verscheidenheid aan winkels in Beneden Leeuwen. We stimuleren en ondersteunen lokale (MKB-) ondernemers.
 2. De Zandstraat moet een straat met eenrichtingsverkeer worden. We gaan echter niet over een nacht ijs. Er komt eerst een proefperiode van een half jaar. Als blijkt dat dit de beste oplossing is, knappen we de Zandstraat in gedeeltes op. We betrekken de ondernemers en bewoners bij de plannen die realistisch, efficiënt en duurzaam moeten zijn. Onderzoek gedaan door de SP wijst uit dat een ruime meerderheid van de ondernemers ons initiatief ondersteunt.
 3. We maken de Zandstraat echt veilig voor fietsers, voetgangers en mensen met een beperking. We willen een betere belijning van het fiets- en autoverkeer.

Bouwen en wonen

Sinds de verzelfstandiging van de woningbouwcorporaties heeft de gemeente niet meer alleen de regie op het gebied van volkshuisvesting. De oorspronkelijke doelstelling van de corporaties is het goed huisvesten van kwetsbare groepen in onze maatschappij. In onze gemeente staat renovatie en groot onderhoud op een laag pitje en verkoopt de woningbouwcorporatie liever woningen dan dat ze behoudt of bouwt. De gevolgen hiervan zijn groot: de wachtlijsten zijn in West Maas en Waal opgelopen tot 8 jaar en soms wel vijftien jaar voor een betaalbare eengezinswoning in een bepaalde buurt.

Er is vooral woningnood onder jongeren en mensen met een lager inkomen. De huizen worden voor hen onbetaalbaar. Het aantal huisuitzettingen is de laatste jaren toegenomen en veel mensen zoeken hun heil in anti-kraak woningen zoals de Hey-Acker in Beneden Leeuwen en het Henricus in Wamel. De plannen van gemeente, corporatie en projectontwikkelaars lijken zeer eenzijdig: slopen of verkopen en daarvoor in de plaats de bouw van duurdere huurwoningen en koopwoningen. De gemeente zou hierin sturend moeten optreden. Door de huisvestingswet kan de gemeente leegstand tegengaan en er voor zorgen dat de (sociale) woningen beter verdeeld worden over de dorpen.

De gemiddelde huurprijs is de afgelopen 6 jaar gestegen met 28,8 %. Deze huurexplosie moet stoppen. Dat kan als de gemeente met woningcorporaties afspreekt dat zij geen nieuwbouw van dure huurwoningen meer realiseren en stoppen met sloop en verkoop van betaalbare huurwoningen. De gemeente investeert in woningcorporaties die een mix van betaalbare en middeldure huurwoningen moeten realiseren. Dat kan de gemeente doen omdat ze goedkoop geld kan lenen. Er moet worden onderzocht of de gemeente in eigen beheer huurwoningen kan bouwen. Het beheer van deze nieuwe huurwoningen wordt overgedragen aan woningcorporaties omdat zij veel meer verstand van wonen hebben dan ambtenaren op het gemeentehuis.

 1. Bij nieuwe projecten meer goedkope woningen bouwen: minimaal 50% sociale woningbouw.
 2. Wij willen niet nog meer lege kantoren en panden in de gemeente West Maas en Waal. Indien niet wordt voldaan aan het leegstandscriterium: 60% verhuurd/verkocht voor de bouw begint, gaat het niet door.
 3. Kantoren en panden die langer dan twee jaar leegstaan, moeten beschikbaar komen voor sociale woningbouw. Bijvoorbeeld woonappartementen voor jongeren of alleenstaanden.
 4. Toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten bij nieuwbouw en mogelijkheden voor subsidie en soepele regelgeving voor sociale, medische en andere voorzieningen aan huis.
 5. Versterk de inspraak en de betrokkenheid van huurders op het woonbeleid.
 6. Aan huurwoningen hoort tijdig en volledig onderhoud gepleegd te worden. Aanpassing en vernieuwing om aan de huidige eisen te voldoen, mag niet automatisch tot een huurverhoging leiden.
 7. Er zal scherper worden toegezien op particuliere verhuurders en verhuurders van antikraakpanden. Is de huur niet te hoog? Is het onderhoud voldoende? Hoe staat het met de brandveiligheid van hun panden?
 8. Samen met corporaties willen we de sociale huurwoningen energiezuiniger maken. Zo kan de energierekening omlaag en is het klimaat beter af.
 9. Wij willen dat woningbouwcorporaties terughoudender omgaan met de verkoop van huurwoningen. Opbrengsten moeten worden besteed aan de nieuwbouw van sociale woningen.
 10. Er moeten betaalbare koopwoningen worden gebouwd voor starters, maar niet ten koste van het aantal sociale huurwoningen.
 11. Bewoners blijven meebeslissen bij sloopplannen. Niet door een avondje mee te praten over een besluit dat al is genomen, maar door mensen vroegtijdig te betrekken en te laten meedenken.
 12. Behoud van panden met cultuur historische waarde.
 13. Wanneer er nieuwe woningen worden gebouwd dienen deze te worden voorzien van zonnepanelen en zonneboiler. Nieuwe woningen worden zonder gas opgeleverd.
 14. Er worden plannen gemaakt om bestaande woningen gas-loos te maken.

Veiligheid

Het is belangrijk dat iedereen in West Maas en Waal zich veilig voelt. De SP herkent en erkent dit. Individuele gemeenten gaan niet meer over de brandweer. Daar gaat de veiligheidsregio over waar burgemeesters met elkaar overleggen. Dit is een ondemocratisch orgaan en daarom vindt de SP dat veiligheidsbeleid in handen zou moeten zijn van de gemeenteraad zodat we zelf weer iets te zeggen hebben over bijvoorbeeld de aanrijtijden. Kwaliteit van de veiligheid is heel belangrijk en daarom willen we:

 1. Preventief veiligheidsbeleid in alle wijken, dorpen en kernen.
 2. Dat de gemeente oog heeft voor dagelijkse dingen als: goede straatverlichting, reparatie van wegen, reparatie van trottoirs en goed onderhouden openbare voorzieningen.
 3. Het veiligheidsgevoel in de dorpen verder verbeteren door goede voorzieningen en prettige buurten.
 4. Buurtpreventie en het verantwoordelijkheidsgevoel bij inwoners stimuleren. Bij problemen brengen we mensen met elkaar in gesprek.
 5. Weer een wijkagent die makkelijk te bereiken is. Dit is onmisbaar voor het veiligheidsgevoel van de inwoners. Een BOA of particuliere beveiliger is geen vervanging voor de wijkagent.
 6. Dat de toegankelijkheid van de politie zowel op het politiebureau als telefonisch verbeterd wordt. Snelle bereikbaarheid en adequaat handelen door de politie geven de inwoners vertrouwen.
 7. Door meer jeugd- en jongerenwerk vandalisme bestrijden. Hangplekken moeten worden geïnventariseerd en we bieden alternatieven om overlast terug te brengen.
 8. Hard optreden tegen loverboys (in samenwerking met politie, onderwijs en eventueel jeugdzorg).
 9. In samenwerking met gemeente, politie en ouderenbonden voorlichting geven over preventie en anti-inbraak aan ouderen.

Verkeer en vervoer

Goed openbaar vervoer is in de gemeente een noodzaak om de acht dorpen leefbaar te houden.

Kleinschalig openbaar vervoer zoals de buurtbus zorgt voor een goede verbinding met Beneden Leeuwen. Dit moet in stand gehouden worden en verbeterd waar nodig. Gezien de vergrijzing moet er oog zijn voor het leefbaar houden van de kernen voor ouderen. De regiotaxi en een reguliere busdienst moeten blijven en waar nodig worden verbeterd. Bij aanbestedingen moet het niet alleen gaan om de goedkoopste aanbieder maar wordt ook naar kwaliteit gekeken.

Onveilige verkeerssituaties worden aangepakt. We maken de Zandstraat echt veilig voor fietsers, voetgangers en mensen met een beperking. Inwoners worden serieus genomen. Ons uitgangspunt hierbij is dat de inwoners van alle kernen aangeven welke verkeerssituaties, aangepast of verbeterd moeten worden.

 1. Het voetveer Wamel-Tiel blijft behouden zodat scholen, ziekenhuis, bioscoop en winkels, makkelijk bereikbaar blijven. De gemeente draagt bij in de kosten van een goede en veilige verbinding.
 2. De gemeente is een fietsgemeente bij uitstek. Wij willen goed onderhouden fietspaden en betere doorgaande verbindingen. Bij de bushaltes moeten voldoende fietsenrekken komen.
 3. Alle parkeergelegenheid bij het winkelcentrum van Beneden Leeuwen blijft gratis.
 4. De Zandstraat moet een straat met eenrichtingsverkeer worden. We willen ook een betere belijning van het fiets- en autoverkeer en snelheidsbeperkende maatregelen. We knappen de Zandstraat in gedeeltes op en betrekken ondernemers en bewoners bij de plannen. Deze plannen moeten realistisch, efficiënt en duurzaam zijn. Geen vrachtverkeer na 11 uur ’s morgens in de straat.
 5. Inwoners krijgen inspraak bij verkeersinrichting in de dorpen en het buitengebied.
 6. We zorgen voor een veiligheidsgebied rondom scholen.

 

Zorg, Welzijn en Werk

Zorg, welzijn en werk zijn onderdelen van gemeente beleid waar de afgelopen jaren veel in veranderd is. Ook de komende jaren zal dit niet anders zijn. De kabinetten Rutte I, Rutte II en Rutte III hebben ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de sociale domeinen. Vandaar dat we dit in ons verkiezingsprogramma in één hoofdstuk behandelen.

De overheid geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. De jeugdzorg is naar de gemeenten net zoals de uitvoering van de Participatiewet. Ook de veranderingen in de WMO zijn hier sprekende voorbeelden van. Deze wijzigingen zijn gepaard gegaan met grote bezuinigingen. De gemeente moest meer gaan doen met minder geld. Ook West Maas en Waal ontkwam hier niet aan maar in plaats van er voor te zorgen dat iedereen de zorg kreeg die hij nodig had, werd er extra bezuinigd en ging het overschot naar de algemene middelen.

De SP West Maas en Waal is er vóór om de afstand tussen de overheid en inwoners te verkleinen. We willen de sociale voorzieningen op maat organiseren. Een goed bereikbaar en toegankelijk zorgloket. Dicht bij en zonder bureaucratie.  

De SP staat voor 100 % sociaal beleid. Dit geldt ook voor werk en inkomen. Wij vinden het een schandaal dat er voedselbanken en kledingbanken nodig zijn. Wij willen dat alles op alles wordt gezet om schrijnende armoede te voorkomen en te bestrijden. Vooral als het om kinderen gaat. De gemeente moet zich aanpassen bij het beleid van de omliggende gemeenten zodat het voor je portemonnee niet uitmaakt of je in de gemeente WMW of Druten woont. Werk in het kader van de participatiewet wordt zoveel mogelijk beloond volgens cao zodat verdringing van arbeid wordt tegengegaan. 

Er komt een onafhankelijke ombudsman voor zorg, welzijn en werk die niet alleen de gevolgde procedures, maar die ook de klachten op inhoudelijk niveau beoordeelt.

Hieronder geven wij aan hoe het gemeentebeleid met betrekking tot zorg, welzijn en werk, uitgevoerd hoort te worden.

zorg

 1. De gemeente is verantwoordelijk voor de nodige zorg en ondersteuning van haar inwoners en heeft een zorgplicht. Hoewel de uitvoering toegewezen is aan een marktpartij blijft de gemeente eindverantwoordelijk voor de toegang tot en de kwaliteit van de sociale voorzieningen. De SP wil dan ook dat de gemeente er op toeziet dat ervaren beroepskrachten, zoals wijkverpleegkundigen, beoordelen welke zorg er nodig is.
 2. Kwaliteit in de zorg is leidend, er moet niet alleen gekozen worden voor de goedkoopste oplossing. Aanbesteding van thuiszorg wijzen wij af. De zorgvrager staat centraal, er wordt zorg op maat gegeven.
 3. De gemeente organiseert en controleert de zorg op buurtniveau. Ze stimuleert en neemt initiatief voor samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werk, GGD, GGZ, jeugdzorg, wijkagenten, vrijwilligers, mantelzorgers en andere hulpverleners. Zij krijgen eigen verantwoordelijkheid en budget. Geen dure managers. Laagdrempelig en voor iedereen goed toegankelijke zorg is daarbij het hoofddoel.
 4. De SP wil dat mensen die dat willen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarom is thuiszorg een basis voorziening met signaalfunctie.
 5. Vrijwilligers worden niet verplicht ingezet voor WMO- zorg en we hebben aandacht voor de overbelasting van mantelzorgers.
 6. De gemeente zet in op hergebruik van WMO-hulpmiddelen.
 7. Voor de WMO geldt een open-einde regeling. We verkopen geen nee: mensen die een voorziening nodig hebben, moeten die kunnen krijgen.
 8. De indicaties worden bij de mensen thuis uitgevoerd en er moet voldoende tijd voor worden genomen. De hulpvraag van de cliënt bepaalt het aanbod.
 9. Vrijwilligers en Mantelzorgers worden niet ingezet als vervanging voor professionele zorg. Zij worden waar nodig ondersteund door diezelfde professionele zorg.
 10. De huisartsenpost dient voor alle inwoners goed bereikbaar te zijn. Onderzocht moet worden of deze binnen de gemeente gevestigd kan worden.

Welzijn

De gemeente West Maas en Waal heeft het welzijnsbeleid uitbesteed aan derden. Je hebt als gemeente op deze manier minder inzicht en grip op de uitvoering van het welzijnsbeleid. De SP wil dat anders. Er komt meer toezicht en controle op de uitvoering van het welzijnsbeleid. Er moet kwaliteit geleverd worden. Welzijnstaken mogen aanbesteed worden maar de uitvoerende welzijnsinstantie moet geworteld zijn in de regio en voldoende kennis hebben over het werkgebied. We gaan voor kwaliteit en niet voor de goedkoopste aanbieder. We geven de voorkeur aan organisaties die geworteld zijn in het werkgebied.

 1. De SP wil dorpshuizen in alle acht de kernen. Het beheer ligt zoveel mogelijk in handen van de bewoners en/of vrijwilligers. De gemeente zorgt voor onderhoud en ondersteuning van de panden en het beheer.
 2. Er komt een speciaal vrijwilligersbeleid. Hiermee stimuleren we onze inwoners om vrijwilligerswerk te gaan doen en worden ze adequaat ondersteund. De ‘Vrijwilliger van het jaar’ –prijzen houden we in stand.
 3. We geven vrijwilligers waardering, verantwoording en ondersteuning.
 4. We draaien de privatisering van het onderhoud van sportvelden terug als de verenigingen dit willen. We ondersteunen verenigingen bij huisvesting.
 5. We behouden de centrale bibliotheek in Beneden Leeuwen en dependances in Dreumel en Boven Leeuwen.
 6. Door bewust te investeren in het welzijn van de inwoners van de gemeente West Maas en Waal voorkomen we toekomstige problemen en grotere uitgaven.
 7. Als er behoefte is aan opvang voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld of andere noodsituaties, wil de SP dat de gemeente hier in voorziet.

jongeren

Ook Kabinet Rutte III laat de jeugd ernstig in de steek. Door een falend beleid loopt de jeugdwerkeloosheid op en wordt er met overgang van de jeugdzorg naar de gemeente verwacht dat er met minder geld meer zorg kan worden verleend. Als SP zetten we in op een proactief jeugdbeleid waarin de jeugd écht centraal staat.

 1. De SP wil dat er twee voltijds jongerenwerkers worden aangesteld.
 2. Voor jongeren moet permanent aandacht zijn. Bij ieder besluit over jongerenbeleid, moet de gemeente kijken hoe dat uitpakt voor jongeren en hoe de jongeren erover kunnen meebeslissen.
 3. Het groeiende tekort aan betaalbare woningen in West Maas en Waal raakt in het bijzonder de jongeren. Ze moeten langer bij hun ouders blijven wonen of verhuizen uit onze gemeente. We willen daarom voldoende betaalbare starterswoningen. Dit kan door hergebruik van leegstand of bouwen.
 4. We gaan bij de jeugdzorg uit van de professionaliteit van de hulpverleners. Daarbij geldt: één gezin, één plan, één aanspreekpunt. Dit schept duidelijkheid naar alle partijen. Dus geen woud van hulpverleners die langs elkaar werken.
 5. Bij verslavingspreventie wordt naast alcohol en drugs ook aandacht besteed aan nieuwe vormen van verslaving bij de jeugd als gokverslaving, gameverslaving, verslaving aan social media en internet.
 6. Door een toename in het gebruik van XTC en GHB moet de voorlichting over drugs en alcohol worden uitgebreid in overleg met wijkagenten, de GGD en scholen.
 7. We willen meer plaatsen waar jongeren zich kunnen vermaken. We gaan in overleg met de jongeren aan de slag.
 8. Jongeren die werkloos raken, worden niet in de steek gelaten. We helpen jongeren om een nuttige opleiding, zinvolle dagbesteding of baan te vinden.
 9. We geven praktijkgerichte voorlichting om schulden op jonge leeftijd te voorkomen.
 10. We stimuleren bedrijven in onze gemeente om stageplaatsen voor jongeren aan te bieden.
 11. De maatschappelijke stage op de middelbare scholen van onze gemeente wordt niet afgeschaft.

ouderen

Ouderen zijn volwaardige leden van onze samenleving. Als SP zijn wij vóór solidariteit en tegen een tweedeling tussen jong en oud. Onze ouderen hebben meegewerkt aan het opbouwen van de verzorgingsstaat en moeten respectvol behandeld te worden.

 1. Voldoende basisvoorzieningen voor ouderen in de dorpen, zie kernenbeleid.
 2. Ieder dorp moet een gemakkelijk bereikbaar aanspreekpunt hebben, waar ouderen met vragen terecht kunnen. Bijvoorbeeld een buurtzorgteam of mantelzorgsteunpunt.
 3. Er komen kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen in de dorpen, waarbij vanzelfsprekend veel aandacht is voor de veiligheid. Daarnaast worden betaalbare en aanpasbare woningen voor ouderen gebouwd naar behoefte. (levensloopbestendig bouwen)
 4. De preventieve zorg en vroeg-signalering voor ouderen moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals.
 5. Er moet voorlichting gegeven worden aan ouderen over zaken als zorgvoorziening, financiële vrijstellingen, regiotaxi en huisvesting voor ouderen. Daarom wordt de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de vraagwijzer vergroot.
 6. Thuiszorg moet beschikbaar en betaalbaar zijn.
 7. Wij bestrijden eenzaamheid onder ouderen door te investeren in activiteiten voor en met ouderen in dorpshuizen.
 8. Goed openbaar vervoer en een goede toegankelijkheid van openbare gebouwen, is voor zowel ouderen als minder validen noodzakelijk om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.
 9. De kwaliteit van het vervoer door regiotaxi’s moet bewaakt worden.

Werk

Rutte III bezuinigt 500 miljoen euro op arbeidsgehandicapten. Deze mensen gaan daardoor onder het minimumloon verdienen en houden soms nog maar 60% van hun salaris over. Gemeentes worden er verantwoordelijk voor om dit aan te vullen.

 1. Werk moet bijdragen aan de financiële zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen. Mensen met een bijstandsuitkering (Participatiewet) die regulier werk uitvoeren in het kader van hun re-integratie horen daarvoor volwaardig te worden betaald.
 2. Iedereen moet een kans krijgen om te werken naar vermogen, voor zover er mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. De SP wil dat de gemeente hierin haar verantwoordelijkheid neemt en hiervoor voorzieningen treft. Het bedrijfsleven in West Maas en Waal moet gestimuleerd worden om arbeidsgehandicapten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
 3. Re-integratie moet gericht te zijn op het vinden van passend werk en niet op tijdelijke noodoplossingen. De SP wil niet dat mensen met behoud van de bijstandsuitkering, verplicht ingezet worden in bijvoorbeeld de zorgbrigade of onderhoudsbrigade. Dit is verdringing van arbeidsplaatsen.
 4. Indien een maatschappelijke bijdrage wordt gevraagd, bijvoorbeeld parttime werk of deelnemen aan een maatschappelijke activiteit, dan moet deze zicht bieden op werk voor langere tijd met een volwaardige beloning.
 5. Vrijwilligerswerk en mantelzorg mogen niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.
 6. Voor mensen die in aanmerking komen voor werk en de taal een belemmering is, wordt gezorgd dat deze belemmeringen zo spoedig mogelijk worden weggenomen. Dit zonder korting op een eventuele uitkering.
 7. Wij willen dat de gemeente niet bezuinigt op sociale werkvoorzieningen.
 8. De sociale werkvoorziening zoals Breed en de dagbesteding zijn geen bedrijven gericht op het maken van winst. Het doel is het bieden van een zinvolle dagbesteding op maat, voor mensen die hier een indicatie voor hebben.

Armoedebestrijding 

Door het falend beleid van de PvdA en de VVD is in Nederland de armoede sterk toegenomen. In 2012 leefden ruim 550.000 huishoudens in armoede waarvan 367.000 kinderen. De armoede is sindsdien helaas niet afgenomen. Dat komt door het veel te lage minimumloon en de bijstand. Tegelijkertijd zijn wel de huren gestegen. Voor West Maas en Waal betekent dit dat ruim 1200 personen (dat zijn ruim 500 huishoudens), onder de armoedegrens leven. Hiervan zijn ruim 200 kinderen de dupe! De SP vindt dat dit niet kan en verzet zich tegen het asociale beleid van het huidige college van FD en VVD.

 1. Zolang er schrijnende armoede heerst in West Maas en Waal wil de SP dat voedsel- en kledingbanken die geen winstoogmerk hebben gesteund worden.
 2. Er zijn in Nederland minstens 1 miljoen huishoudens met problematische schulden. We willen dat de schuldhulpverlening makkelijk toegankelijk is in de eigen gemeente.
 3. We willen dat mensen die uit de schuldhulpverlening komen, nog maximaal één jaar worden begeleid om terugval te voorkomen.
 4. De SP wil niet dat de gemeente bezuinigt op minimaregelingen. Wij willen een volwaardig kindpakket wat uitgevoerd wordt door deskundige instanties zoals Stichting Leergeld.
 5. De SP wil dat alle regelingen voor minima opgetrokken worden naar 120% van de bijstandsnorm.
 6. Regelingen zijn duidelijk en in begrijpelijke taal geschreven.
 7. De gemeente is actief in het onder de aandacht brengen van de diverse regelingen bij de doelgroep.
 8. Alleenstaanden en ouderen worden niet vergeten. Zij hebben er recht op om ook volwaardig mee te kunnen doen in onze gemeente.

 

Onderwijs, Sport en Cultuur

onderwijs

De beste investering voor de toekomst is een investering in het onderwijs. Voor de SP heeft onderwijs absoluut prioriteit, alleen al omdat het één van de beste manieren is om de leefbaarheid in stand te houden en gemeenschapszin te ontwikkelen. Met goed onderwijs kan de jeugd haar talenten ontwikkelen en hebben jongeren een betere kans op een goede plaats in de samenleving. Het is daarom van groot belang dat het onderwijs van hoge kwaliteit en voor iedereen toegankelijk is.

 1. Onafhankelijk onderwijs is noodzakelijk, wij willen geen sponsoring van scholen.
 2. Peuterspeelzalen zijn een basisvoorziening en moeten behouden blijven voor alle dorpen. Als basisvoorziening moet de peuterspeelzaal betaalbaar en toegankelijk zijn voor alle kinderen in onze gemeente.
 3. Scholen moeten veilig te bereikbaar zijn. School-thuisroutes hebben onze aandacht.
 4. We willen niet dat scholen in dorpen gesloten worden omdat ze te klein zijn. Het aantal leerlingen is ondergeschikt aan de kwaliteit van onderwijs.
 5. We willen dat op middelbare scholen meer sociaalpedagogische begeleiding komt. Op elke melding van een schoolverlater of veel schoolverzuim (ook bij niet-leerplichtigen) reageren we met een huisbezoek. Daarbij hanteren we een persoonlijke benadering, met één persoon die regelmatig contact heeft met de jongere. Er is inzicht in de reden waarom verzuim of vroegtijdig schoolverlaten plaats vind zodat er actie op ondernomen kan worden.
 6. We willen begeleiders op het vervoer naar speciaal onderwijs, zodat chauffeurs zich kunnen concentreren op het verkeer.
 7. De SP vindt dat zwemonderwijs in deze waterrijke gemeente niet mag ontbreken. Wij willen dat het schoolzwemmen weer ingevoerd wordt op de basisscholen, zodra er een zwembad is.

sport en spel

De SP hecht veel waarde aan goede mogelijkheden voor iedereen op het gebied van betaalbare sport- en recreatiemogelijkheden.

 1. Wij willen het schoolzwemmen terug als basisvoorziening.
 2. Er komt een plan voor zwemles voor verblijfsgerechtigden.
 3. Bewegen is goed voor iedereen. De gemeente moet daarom extra aandacht hebben voor groepen mensen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. Sportaccommodaties moeten daarom ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
 4. De wijk moet beter betrokken worden bij speelvoorzieningen voor de jeugd. De kwaliteit moet omhoog, het onderhoud beter.
 5. Tenminste drie procent van de oppervlakte van woongebieden moet worden bestemd voor vrije speelruimte voor kinderen.
 6. Wij stoppen de privatisering van het onderhoud van sportvelden als de verenigingen dat willen. De gemeente ondersteunt waar nodig de vrijwilligers van de sportverenigingen.
 7. De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van sportcomplexen.
 8. De SP wil dat de gemeente een zwembad in eigen beheer houdt. Als dit wordt overgelaten aan particuliere initiatieven, willen we dat de gemeente mede verantwoordelijk blijft en invloed heeft op de exploitatiekosten.

cultuur

Muziekscholen, fanfares, zangkoren, toneelclubs, pop podia, ateliers voor beeldende kunst en andere kleinschalige creatieve centra zijn de basis voor een breed cultureel leven.

 1. Een rijke cultuur trekt nieuwe inwoners aan. Verenigingen op cultureel gebied vergroten de leefbaarheid in een dorp.
 2. Bibliotheken zijn niet alleen kenniscentra en culturele schatkamers voor jong en oud maar ook ontmoetingsplaatsen voor de inwoners van onze dorpen. Ze verdienen daarom blijvende steun van de gemeente.
 3. De SP wil dat er goed en gevarieerd muziekonderwijs beschikbaar is voor ieder die dat wil. De subsidie van €90,- per kind per jaar, is volstrekt ontoereikend. Samenwerking tussen scholen en muziekverenigingen moet gestimuleerd worden.
 4. Cultuureducatie in het onderwijs is van groot belang. Jong geleerd is oud gedaan. De cultuurkaart verdient daarom ondersteuning.
 5. Wij willen particuliere initiatieven ondersteunen (zoals bijvoorbeeld het Toverbaltheater), die de maatschappelijke samenhang in onze gemeente bevorderen. Het doel hiervan is om inwoners, ook diegenen met een beperking, mee te laten doen als volwaardige leden van de samenleving.
 6. Archeologie is een publieke taak. We gaan zuinig om met onze monumenten.
 7. Voor de democratie is het van het grootse belang dat de regionale journalistiek haar werk kan doen. Gemeentelijke voorlichters zijn prima maar zij vervangen niet de kritische journalisten. De SP vindt dat de gemeente een lans zou moeten breken bij de provincie om de regionale journalistiek te ondersteunen. Daarnaast kan de gemeente dit zelf ook doen.

 

Natuur en milieu

In tijden van crisis zijn de maatregelen voor bevordering van natuur, milieu en onze leefomgeving vaak het kind van de rekening. De SP kiest er nadrukkelijk voor, hier niet op te bezuinigen. Met gerichte maatregelen stellen we de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig.

Het functioneren van de landbouw, in het bijzonder de intensieve veehouderij, vraagt om een heroriëntatie. Mede door dierziekten en de Q-koorts is het verzet tegen de grootschalige veehouderij gegroeid. De SP vindt dat gezocht moet worden naar rendabele bedrijfsvormen die dichter staan bij de natuur, beter passen in het landschap en waarbij het dierenwelzijn gegarandeerd wordt. Combinatie met functies zoals zorg, verkoop van streekproducten en kleinschalige recreatie, behoren tot de mogelijkheden. Aan toekomstige bedrijven moet wel een reëel perspectief geboden worden, zonder dat ruimte geboden wordt voor megastallen.

milieu

 1. We nemen energie besparende maatregelen in openbare gebouwen. Tevens gaan we over op led-verlichting in alle straatlantaarns.
 2. De vervuiler betaalt. De saneringskosten van de vervuiling zijn voor het vertrekkende bedrijf.
 3. Geen UMTS masten in of bij bewoond gebied. Uit diverse wetenschappelijke rapporten blijkt dat deze straling schadelijk is voor mens en natuur. Uit voorzorg dus geen UMTS masten in bewoond gebied.
 4. We gebruiken geen chemische middelen bij het bestrijden van onkruid.
 5. Extra maatregelen om de bij/hommel etc., te behouden. Geen gebruik neonicotinoïden binnen de gemeente.
 6. De gemeente vervult een voorbeeldfunctie. Bij vervanging van het wagenpark van de gemeente wordt gekozen voor milieuvriendelijke voertuigen.
 7. We stimuleren energiebesparende maatregelen zoals dubbele beglazing, zonnepanelen en het gasloos maken van woningen.
 8. Alle nieuwbouwhuizen worden standaard uitgevoerd met zonnepanelen en zonneboiler of warmtepomp. Bij nieuwe projecten wordt geen gas meer aangelegd.
 9. We stimuleren inwoners om afval te scheiden. We willen echter voorkomen dat er huisvuiltoerisme en afvaldumping ontstaat. Daarom stellen we alles in het werk om de plannen voor het omgekeerd inzamelen (oftewel ondergrondse restafvalcontainers) weer terug te draaien.
 10. We zijn voor alternatieve energie. We hebben niets tegen windmolens voor zover ze inpasbaar zijn in het landschap. Wij willen dat de gemeente zich inspant om de hoogspanningslijnen ondergronds te maken.

Natuur

 1. We stimuleren de oorspronkelijke begroeiing die bij de streek hoort. We kunnen hiervoor subsidies aanvragen bij de provincie, landelijke overheid en Europa.
 2. We herstellen de oorspronkelijke beplanting in het buitengebied en nemen dit op in toekomstige bestemmingsplannen.
 3. De SP wil een algehele stop op zand- en kleiwinning, storten van vervuild slib en andere afvalproducten.
 4. Wij stimuleren agrarische bedrijven die de natuurlijke leefomgeving respecteren.
 5. Initiatieven die ook een sociaalecologische kant hebben, zoals de ‘samentuin’, ondersteunen wij.   

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme bieden kansen om West Maas en Waal op de kaart te zetten. Daarom wil de SP ruimte bieden aan recreatieondernemers die zich in willen zetten voor een divers aanbod aan recreatieve activiteiten in de gemeente.

 1. Wij stimuleren toeristische en recreatieve initiatieven, maar wel met behoud van de natuurlijke leefomgeving.
 2. Bij de afweging moet meegenomen worden of een bedrijf werkelijk positieve invloed heeft op de werkgelegenheid en economische groei in het gebied.
 3. Wij bewaken rust en stiltegebieden in de eigenheid van ons rivierenlandschap. Grootschalige recreatiebedrijven zijn alleen toegestaan in de daarvoor bestemde gebieden aan de Maaskant.
 4. Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met recreatie/toerisme of natuurbeheer of een andere bedrijvigheid.
 5. Bij de herinrichting van het ontzandingsgebied “Over de Maas” worden aangepaste visplaatsen aangelegd zodat ook gehandicapten van de ingerichte natuur kunnen genieten.

"WEST MAAS EN WAAL HEEFT de SP hard NODIG"

Foto: SP West Maas en Waal
Herman: Ik ben een rasechte Maas en Waler. Ik ben in 1956 geboren in Dreumel. Nu woon ik al ruim 35 jaar in Wamel met Willeke. Ik ben al heel lang lid van de SP. Door mijn werk als servicemonteur kwam ik veel onder de mensen en zag ik wat er allemaal verkeerd ging in Nederland. Maar ook als actief vrijwilliger merk ik dat dat de SP nodig is om het in onze gemeente socialer te maken. Ik ben voorzitter van Stichting Pallium die hulp bied aan mensen in nood. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij het Taalhuis, Vluchtelingenwerk en zorgboerderij Kooilust in Wamel. Als lid van de Cliëntenraad Participatiewet probeer ik ook mijn steentje bij te dragen.  Ik kwam en kom dagelijks mensen tegen die de dupe zijn van het spel van de hoge heren die ons voorspiegelen dat er nodig bezuinigd moet worden.  Net zoals in de jaren 80 toen ik pas begon met werken. Eigenlijk is er nog niets veranderd. Bezuinigen voor een economie die er zogenaamd bovenop moet komen en voor een land wat schatrijk is. Terwijl de voedselbanken als paddenstoelen uit de grond schieten. Want ook in West Maas en Waal is er helaas behoefte aan ondersteuning voor voedsel en kleding. Daarom heb ik me afgelopen jaren ook ingezet met de SP en andere vrijwilligers voor de oprichting van een uitdeelpunt van de voedselbank en een kleding- en speelgoedbank.

HOE IS DE SP WEST MAAS EN WAAL ONTSTAAN? 

Bijna acht jaar geleden kwam er een SP’er aan de deur met de vraag of ik wilde folderen voor de 2de Kamerverkiezingen. Wij hadden toen net de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug en er was in onze gemeente niets op links te kiezen. Behalve lokale dorpspartijen en VVD en CDA. Ik besloot dat het tijd was om woorden in daden om te zetten en een afdeling op te richten van de SP.

MAAR DE DORPSPARTIJEN DOEN TOCH OOK WEL IETS VOOR DE INWONERS?

In West Maas en Waal maakt het college van FD dorpslijsten en VVD de dienst uit. Ze zijn vooral geïnteresseerd in straten, stenen en gebouwen. Ze volgen het asociale beleid van de regering. Het woord armoedebestrijding komt in hun woordenboek nauwelijks voor. Bezuinigen en participeren wel. Daarnaast staat vooral het eigen belang voorop. Je hoort alleen iets van ze als er verkiezingen in aantocht zijn, maar echt luisteren naar de inwoners doen ze niet. Die inwoner heeft bovendien niets te vertellen.

WAT WIL DE SP VERANDEREN IN DE GEMEENTE?

Wij willen dat de inwoner veel meer inspraak krijgt op het beleid van de gemeente. Daarnaast moet er meer aandacht voor armoedebestrijding komen en eerlijk sociaal beleid. De gemeente kan hier veel meer voor doen, als de wil er maar is. 
De SP vind dat het geld dat voor zorg binnenkomt, ook aan zorg besteed moet worden en dat er geen gaten mee gedicht moeten worden. Leuke dingen doen voor de mensen is fijn, maar niet als dit ten koste gaat voor goede zorg. De gemeente staat er financieel rooskleurig voor dus dat hoeft helemaal geen probleem te zijn.

Kortom wilt u dat uw stem ná 21 maart óók nog iets waard is? Kies dan SP! 

 

 

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website